Logo swvzout

Aanmelding bij school

Moet de school elk kind aannemen dat wordt aangemeld?

Nee. Als u uw kind aanmeldt bij een school, is deze school niet verplicht om uw kind te plaatsen. De school kijkt eerst of zij uw kind de ondersteuning kan bieden die nodig is. Als dat niet het geval is, gaat de school op zoek naar een andere school, die uw kind wél de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Dat is wettelijk geregeld. We noemen dat ‘zorgplicht’. Het zoeken van een andere school gebeurt altijd in goed overleg met u.

Als een groep al helemaal vol zit, geldt de zorgplicht trouwens niet. Dan is de school waar u uw kind aanmeldt dus niet verplicht om op zoek te gaan naar een andere school.

Hoe bepaalt de school of ze uw kind kan plaatsen?

Als u uw kind bij een school aanmeldt, kijkt de school altijd eerst of zij een passend onderwijsaanbod voor uw kind heeft. Drie factoren spelen een rol bij de afweging:

  • de ondersteuningsbehoefte van uw kind
  • de (on)mogelijkheid van de school om een kind met deze ondersteuningsbehoefte te begeleiden
  • uw wensen.

Als de plaatsing van uw kind tot een onevenredige belasting van de school gaat leiden, hoeft de school uw kind niet te plaatsen. De school is dan verplicht om een andere school te zoeken, die wél de noodzakelijke ondersteuning kan bieden aan uw kind. We noemen dat zorgplicht.

Ik wil mijn kind aanmelden bij een school. Kan ik de school van mijn voorkeur kiezen?

Ja, u kunt uw kind altijd aanmelden bij de school van uw voorkeur, maar u heeft niet de garantie dat deze school uw kind ook daadwerkelijk kan plaatsen. Scholen zijn voor een groot deel hetzelfde. Zij bieden bijvoorbeeld allemaal een aantal verplichte vakken aan. Toch zijn er ook behoorlijke verschillen tussen scholen. Zo is de ene school bijvoorbeeld gespecialiseerd in hoogbegaafde kinderen, en een andere school kan goed omgaan met dyslectische kinderen of met autistische kinderen. Door de Wet passend onderwijs moet elke school voortaan een schoolondersteuningsprofiel maken. Hierin beschrijft de school welke (extra) ondersteuning en begeleiding ze kan bieden aan leerlingen. Dankzij dit schoolondersteuningsprofiel kunt u inschatten of de school van uw voorkeur geschikt is voor uw kind. Als u denkt dat de school geschikt is, kunt u uw kind aanmelden. Na de aanmelding vindt meestal een gesprek plaats op de school. Hierin wordt duidelijk of de school de ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft. Als de school dat niet kan, is ze verplicht om te zoeken naar een school die wél de ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft, liefst in de buurt van uw huis. We noemen dat ‘zorgplicht’. Deze zorgplicht voorkomt dat u zélf op zoek moet naar een school die uw kind kan bieden wat het nodig heeft. Het zoeken van een andere school gebeurt altijd in overleg met u.

Als een groep al helemaal vol zit, geldt de zorgplicht niet. Dan is de school waar u uw kind aanmeldt dus niet verplicht om op zoek te gaan naar een andere school.

Wanneer moet ik mijn kind inschrijven voor een school?

Wij raden aan om uw kind zo vroeg mogelijk in te schrijven. De meeste scholen zetten alle informatie over de aanmelding op hun website. Hou die informatie goed in de gaten. Zo voorkomt u dat er geen plek meer is op de school van uw voorkeur. Op onze website staan trouwens een overzicht van alle basisscholen en alle scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

Mijn kind moet naar een andere school. Welke informatie krijgt de nieuwe school over mijn kind?

Alle informatie die voor de nieuwe school van belang is, wordt doorgegeven. Die informatie staat in het groeidocument.

Wat goed is om te weten: alle informatie die in het groeidocument staat, is bij u bekend. Deze informatie is namelijk al met u besproken voordat uw kind naar de nieuwe school werd verwezen. Bij de verhuizing komt er dus geen nieuwe, extra informatie bij.

Ik kom in de regio Zuidoost-Utrecht wonen. Moet mijn kind na de verhuizing opnieuw geïndiceerd worden?

Nee. Als uw kind in uw oude woonplaats al een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft gekregen, dan neemt samenwerkingsverband ZOUT die gewoon over. Er wordt dus niet opnieuw gekeken of uw kind in aanmerking komt voor een plekje in het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs.