Logo swvzout

Scholen

Wat is een schoolondersteuningsprofiel?

Door de Wet passend onderwijs moet elke school een schoolondersteuningsprofiel opstellen. Hierin staat welke ondersteuning en begeleiding de school kan geven aan de leerlingen. Elke school publiceert haar eigen schoolondersteuningsplan op de website en in de schoolgids.

Op de website van samenwerkingsverband ZOUT kunt u alle schoolondersteuningsprofielen vinden van de scholen die bij ons zijn aangesloten. In het kaartje van Google Maps ziet u alle scholen staan. U kunt direct doorklikken naar de schoolwebsite en het schoolondersteuningsprofiel.

Ik zoek een school die goed kan omgaan met de ontwikkelingsstoornis van mijn kind. Hoe pak ik dat aan?

Door de Wet passend onderwijs moet elke school een schoolondersteuningsprofiel opstellen. Hierin staat welke (extra) ondersteuning en begeleiding de school kan geven aan de leerlingen. Als uw kind een ontwikkelingsstoornis heeft, is het extra belangrijk om goed te kijken naar het schoolondersteuningsprofiel en om de profielen van verschillende scholen te vergelijken.

Als u denkt dat een school geschikt is voor uw kind, raden wij aan om met deze school te gaan praten. In dat gesprek kan de school meer vertellen over de ondersteuning en begeleiding. En u kunt meer vertellen over de ontwikkelingsstoornis van uw kind. Na dat gesprek kunt u beter bepalen of u uw kind bij die school wilt aanmelden.

Het is ook altijd heel zinvol om de ervaringen van andere ouders te horen. Zij kunnen u vaak extra en andere informatie geven. Kent u ouders van de school? Ga met ze praten zodat u een nog betere keus kunt maken.

De school van mijn voorkeur kan mijn kind geen passende onderwijsplek bieden. Wat nu?

Vroeger moesten ouders zélf op zoek naar een andere school. Daardoor hadden ze vaak het gevoel dat ze van het kastje naar de muur werden gestuurd. Dankzij de Wet passend onderwijs is dat verleden tijd. Scholen hebben nu namelijk een ‘zorgplicht’. Dat wil zeggen: de school waar u uw kind aanmeldt, is verplicht om te zoeken naar een andere school die wél de ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft.

Elke school heeft inzicht in de  schoolondersteuningsprofielen van andere scholen in de regio. Daardoor weet ze precies welke ondersteuning elke school kan bieden. Op basis daarvan komt de school met een voorstel, dat met u besproken wordt.

De school zegt dat ze niet de (extra) ondersteuning kan bieden die mijn kind nodig heeft. Mag de school mijn kind verwijderen?

Nee, dat mag de school niet zomaar doen. De school moet eerst goed met u bespreken welke (extra) ondersteuning uw kind nodig heeft. Als de school die ondersteuning niet kan bieden, is de school verplicht om contact te zoeken met het regionale schoolondersteuningsteam (SOT). Dat team helpt de school en de ouders om wél de ondersteuning te bieden die uw kind nodig heeft. Lukt het uiteindelijk toch nog niet om de ondersteuning te bieden die uw kind nodig heeft? Dan is het misschien nodig om een andere school te zoeken voor uw kind. De school is wettelijk verplicht om een andere school te zoeken voor uw kind. We noemen dat ‘zorgplicht’. Het zoeken van een andere school gebeurt altijd in goed overleg met u.

Soms is er een andere basisschool die wél de noodzakelijke ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft. Soms is het speciaal (basis)onderwijs de beste keus. Als uw kind wordt verwezen naar het speciaal (basis)onderwijs, loopt dat altijd via het Schoolondersteuningsteam (SOT).

Omdat mijn kind extra ondersteuning nodig heeft, gaat de basisschool een groeidocument invullen. Wat is dat?

Als uw kind extra ondersteuning heeft, kan de school daar gelukkig vaak zelf voor zorgen. Er is namelijk veel deskundigheid in de school aanwezig. Maar soms heeft de school hulp nodig, bijvoorbeeld van het regionale schoolondersteuningsteam (SOT). In vaktermen zeggen we dan: de school is handelingsverlegen.

Om een aanvraag te doen bij het SOT, moet er een groeidocument worden ingevuld. Hierin is beschreven:

  • waarbij de school hulp nodig heeft (de handelingsverlegenheid)
  • wat de ouders en de school van de hulp verwachten
  • welke extra ondersteuning uw kind krijgt
  • het effect van die extra ondersteuning.

Anders gezegd: in het groeidocument wordt de ontwikkeling (de groei) van uw kind zorgvuldig bijgehouden.

De school stelt voor mijn kind een ontwikkelingsperspectief op. Wat is dat?

Voor sommige leerlingen moeten scholen een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen. Dat is wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld voor kinderen die het gebruikelijke eindniveau van de basisschool niet kunnen halen. Om dit OOP te maken, wordt binnen Samenwerkingsverband ZOUT het groeidocument gebruikt.

In het OPP staat bijvoorbeeld welk eindniveau uw kind wél kan halen. Ook zijn allerlei zaken opgenomen die belangrijk zijn voor het onderwijs aan uw kind. Bijvoorbeeld de zaken die uw kind moeilijk vindt en waarbij uw kind extra hulp nodig heeft. De school bespreekt met u hoe het OPP kan worden uitgevoerd. U kunt dus actief meedenken en een eigen inbreng hebben.

Een keer per jaar evalueert de school het OPP. Ook dat gebeurt ook altijd samen met u. Tijdens de evaluatie bespreekt u hoe het met uw kind gaat en of er dingen moeten worden veranderd in het OPP.

Mijn kind heeft een Rugzakje. Wat gebeurt daarmee als de Wet passend onderwijs is ingevoerd?

Het Rugzakje verdwijnt per 1 augustus 2014 (bij de invoering van de Wet passend onderwijs). Samenwerkingsverband ZOUT heeft een overgangsregeling. In onze regio houden kinderen hun Rugzakje tot 1 augustus 2015.

Mijn kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Hebben we een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig?

Nee, uw heeft geen nieuwe TLV nodig. We hebben hierover namelijk goede afspraken gemaakt met het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs in onze regio.

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, krijgt die school de TLV die al is afgegeven en het groeidocument van uw kind. In dat groeidocument staat alle belangrijke informatie over uw kind. Door de overdracht van het groeidocument kunnen de ondersteuning van de basisschool en de ondersteuning van de nieuwe school naadloos op elkaar aansluiten.