Logo swvzout

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet passend onderwijs in werking. De wet is gemaakt om ervoor te zorgen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Oók de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Door de Wet passend onderwijs kunnen zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool.

Wie voert de Wet passend onderwijs uit?

Om de Wet passend onderwijs goed uit te voeren, is Nederland verdeeld in een aantal regio’s. In elke regio is een samenwerkingsverband passend onderwijs opgericht, dat de uitvoering coördineert. In de regio Zuidoost-Utrecht is het samenwerkingsverband ZOUT actief. Hierbij zijn 32 schoolbesturen en 87 scholen aangesloten.

Bij de uitvoering van het passend onderwijs wordt nauw samengewerkt met de vijf gemeenten die in ons werkgebied liggen: De BiltZeistBunnikUtrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

Ook is er afstemming met het samenwerkingsverband VO passend onderwijs.

Samenwerkingsverband ZOUT onderschrijft de Code Goed Bestuur en kiest voor een scheiding van bestuur en intern toezicht. Het samenwerkingsverband ZOUT is een vereniging en heeft gekozen voor het bestuur-/directiemodel.

De dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband is in handen van een directeur. Het bestuur bestaat uit vier leden en een onafhankelijke voorzitter. De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft een toezichthoudende rol. De ALV bestaat uit een vertegenwoordiging van alle 32 schoolbesturen.

Verdwijnt het speciaal (basis)onderwijs door de komst van passend onderwijs?

Nee, het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO) verdwijnen niet. Deze scholen blijven vanaf 1 augustus 2014 bestaan voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die een reguliere basisschool niet kan bieden.

Komen er straks niet te veel kinderen in de klas die extra ondersteuning nodig hebben?

Nee, die angst is onterecht. Het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO) verdwijnen namelijk niet. Die scholen blijven na 1 augustus 2014 gewoon bestaan; ze bieden specialistische ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben. De meeste kinderen die nu in het SBO of SO zitten, blijven op hun school.

Het is wel de bedoeling dat het aantal leerlingen in het SBO en SO niet toeneemt. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zullen in de toekomst vaker op een reguliere basisschool blijven. Leraren zijn opgeleid om daar goed mee om te gaan. Ze werken nu ook al met een groep kinderen, die allemaal de nodige individuele aandacht nodig hebben en onderling verschillen in hun ontwikkeling.

Welke rol hebben ouders in passend onderwijs?

Ouders hebben een heel belangrijke rol in passend onderwijs. Binnen ons samenwerkingsverband is afgesproken dat de school en de ouders partners zijn, die in goed overleg ervoor zorgen dat kinderen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. We noemen dit pedagogisch partnerschap.

Ouders hebben formeel inspraak in passend onderwijs. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (mr) waarin óók ouders zitten. De mr praat mee over de koers en het beleid van de school. Door de Wet passend onderwijs is de school verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Hierin staat welke (extra) ondersteuning ze kan bieden aan leerlingen. De mr kan de school adviseren over dit schoolondersteuningsprofiel.

Ook op het niveau van het samenwerkingsverband hebben ouders formeel inspraak in passend onderwijs. Dat gebeurt via de Ondersteuningsplanraad (OPR), waarin ook ouders zitten. De OPR heeft instemmingsrecht op het ‘Ondersteuningsplan’. Dit ondersteuningsplan wordt gemaakt door samenwerkingsverband ZOUT. In het plan zijn het beleid en de activiteiten in de regio Zuidoost-Utrecht beschreven.

Samenwerkingsverband ZOUT vindt ouders heel belangrijk. Daarom plaatsen we op onze site ook speciale informatie voor ouders. Daarnaast stimuleren we scholen om aan ouders duidelijke informatie te geven over passend onderwijs, bijvoorbeeld op hun website en de schoolgids.

Mijn kind heeft leerlingenvervoer nodig. Heb ik daar recht op?

Als uw kind naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO) gaat, dan heeft u recht op leerlingenvervoer. Uw kind wordt dan ’s ochtends naar school gebracht en ’s middags weer thuisgebracht. Het leerlingenvervoer wordt geregeld door de gemeente. Voor informatie of het aanvragen van leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont.

Als uw kind naar een reguliere basisschool gaat, heeft u geen recht op leerlingenvervoer.

Wat wordt er gedaan voor ‘thuiszitters’?

Landelijk is er op dit moment veel aandacht voor ‘thuiszitters’. Dit zijn leerplichtige kinderen die thuis zitten en geen onderwijs volgen. Bijvoorbeeld omdat de ouders er niet in zijn geslaagd om een school te vinden die de ondersteuning kan bieden die hun kind nodig heeft.

Samenwerkingsverband ZOUT, alle aangesloten scholen en de vijf gemeenten in onze regio gaan dit probleem aanpakken. Met elkaar gaan we beleid ontwikkelen. Ons gezamenlijke doel: nul thuiszitters.