Logo swvzout

Welke rol hebben ouders in passend onderwijs?

Ouders hebben een heel belangrijke rol in passend onderwijs. Binnen ons samenwerkingsverband is afgesproken dat de school en de ouders partners zijn, die in goed overleg ervoor zorgen dat kinderen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. We noemen dit pedagogisch partnerschap.

Ouders hebben formeel inspraak in passend onderwijs. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (mr) waarin óók ouders zitten. De mr praat mee over de koers en het beleid van de school. Door de Wet passend onderwijs is de school verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Hierin staat welke (extra) ondersteuning ze kan bieden aan leerlingen. De mr kan de school adviseren over dit schoolondersteuningsprofiel.

Ook op het niveau van het samenwerkingsverband hebben ouders formeel inspraak in passend onderwijs. Dat gebeurt via de Ondersteuningsplanraad (OPR), waarin ook ouders zitten. De OPR heeft instemmingsrecht op het ‘Ondersteuningsplan’. Dit ondersteuningsplan wordt gemaakt door samenwerkingsverband ZOUT. In het plan zijn het beleid en de activiteiten in de regio Zuidoost-Utrecht beschreven.

Samenwerkingsverband ZOUT vindt ouders heel belangrijk. Daarom plaatsen we op onze site ook speciale informatie voor ouders. Daarnaast stimuleren we scholen om aan ouders duidelijke informatie te geven over passend onderwijs, bijvoorbeeld op hun website en de schoolgids.