Logo swvzout

De school wil mijn kind overplaatsen naar een andere school. Wat kan ik hiertegen doen?

U mag van de school verwachten dat zij zich inspant om de begeleiding en extra ondersteuning te bieden die uw kind nodig heeft. Als de school de extra ondersteuning niet kan bieden, kan de hulp worden ingeschakeld van ons schoolondersteuningsteam (SOT) of van een andere externe expert.

Als u het niet eens bent…

Toch kan er een moment komen, dat de school aangeeft dat ze niet langer aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voldoen. Uw kind komt dan beter tot zijn recht op een andere school.

Als u het met het besluit van de school niet mee eens bent, kunt u de volgende stappen ondernemen:

  • Zoek contact met het bestuur van de school. Op de website van de school staan de gegevens van het bestuur.
  • Als dat ook niet tot een goede oplossing leidt, kunt u contact zoeken met de landelijke onderwijsconsulenten passend onderwijs.
  • U kunt het geschil ook voorleggen aan de landelijke Geschillencommissie passend onderwijs. Deze commissie brengt binnen 10 weken een oordeel uit aan het schoolbestuur.

Wil de school een TLV voor het sbo of een TLV voor het so aanvragen bent u het daarmee niet eens? Plaats dan niet uw handtekening op de TLV-aanvraag. De aanvraag gaat dan wel door. Voordat het samenwerkingsverband een besluit neemt, wordt u in de gelegenheid gesteld te vertellen waarom u het niet eens bent met de aanvraag. Uw zienswijze wordt in het besluit betrokken.