Logo swvzout

Koptekst

Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij zijn mogelijkheden en behoeften. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen

Nee, het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO) verdwijnen niet. Deze scholen blijven vanaf 1 augustus 2014 bestaan voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die een reguliere basisschool niet kan bieden.

Nee, het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO) verdwijnen niet. Deze scholen blijven vanaf 1 augustus 2014 bestaan voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die een reguliere basisschool niet kan bieden.

Nee, die angst is onterecht. Het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO) verdwijnen namelijk niet. Die scholen blijven na 1 augustus 2014 gewoon bestaan; ze bieden specialistische ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben. De meeste kinderen die nu in het SBO of SO zitten, blijven op hun school.

Het is wel de bedoeling dat het aantal leerlingen in het SBO en SO niet toeneemt. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zullen in de toekomst vaker op een reguliere basisschool blijven. Leraren zijn opgeleid om daar goed mee om te gaan. Ze werken nu ook al met een groep kinderen, die allemaal de nodige individuele aandacht nodig hebben en onderling verschillen in hun ontwikkeling.

Ouders hebben een heel belangrijke rol in passend onderwijs. Binnen ons samenwerkingsverband is afgesproken dat de school en de ouders partners zijn, die in goed overleg ervoor zorgen dat kinderen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. We noemen dit pedagogisch partnerschap.

Ouders hebben formeel inspraak in passend onderwijs. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (mr) waarin óók ouders zitten. De mr praat mee over de koers en het beleid van de school. Door de Wet passend onderwijs is de school verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Hierin staat welke (extra) ondersteuning ze kan bieden aan leerlingen. De mr kan de school adviseren over dit schoolondersteuningsprofiel.

Ook op het niveau van het samenwerkingsverband hebben ouders formeel inspraak in passend onderwijs. Dat gebeurt via de Ondersteuningsplanraad (OPR), waarin ook ouders zitten. De OPR heeft instemmingsrecht op het ‘Ondersteuningsplan’. Dit ondersteuningsplan wordt gemaakt door samenwerkingsverband ZOUT. In het plan zijn het beleid en de activiteiten in de regio Zuidoost-Utrecht beschreven.

Samenwerkingsverband ZOUT vindt ouders heel belangrijk. Daarom plaatsen we op onze site ook speciale informatie voor ouders. Daarnaast stimuleren we scholen om aan ouders duidelijke informatie te geven over passend onderwijs, bijvoorbeeld op hun website en de schoolgids.

Als uw kind naar het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO) gaat, dan heeft u recht op leerlingenvervoer. Uw kind wordt dan ’s ochtends naar school gebracht en ’s middags weer thuisgebracht. Het leerlingenvervoer wordt geregeld door de gemeente. Voor informatie of het aanvragen van leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woont.

Als uw kind naar een reguliere basisschool gaat, heeft u geen recht op leerlingenvervoer.

Landelijk is er op dit moment veel aandacht voor ‘thuiszitters’. Dit zijn leerplichtige kinderen die thuis zitten en geen onderwijs volgen. Bijvoorbeeld omdat de ouders er niet in zijn geslaagd om een school te vinden die de ondersteuning kan bieden die hun kind nodig heeft.

Samenwerkingsverband ZOUT, alle aangesloten scholen en de vijf gemeenten in onze regio gaan dit probleem aanpakken. Met elkaar gaan we beleid ontwikkelen. Ons gezamenlijke doel: nul thuiszitters.