Search
Close this search box.

Vacature: Coördinator Passend Onderwijs

Vacature: Coördinator Passend Onderwijs

Ben jij een echte verbinder met passie voor passend onderwijs en de ontwikkeling van kinderen? Wil je een cruciale rol spelen voor leerlingen in één van de vijf gemeenten in de Zuidoost Utrecht (ZOUT) regio? Kan jij de lokale samenwerking tussen onderwijs, gemeente en voorschoolse voorzieningen stimuleren? Weet jij als specialist met een eigen expertisegebied een mooie bijdrage te leveren?

Dan is de functie van coördinator passend onderwijs (CPO) bij SWV PO ZOUT iets voor jou!

Wij zoeken 5 coördinatoren die ieder verbonden worden aan één van onze gemeenten:

De Bilt – Zeist – Utrechtse Heuvelrug – Wijk bij Duurstede – Bunnik

Het samenwerkingsverband PO Zuidoost-Utrecht (ZOUT) bestaat uit 28 samenwerkende schoolbesturen in de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. De samenwerkende schoolbesturen bieden onderwijs aan ruim 18.000 leerlingen in 79 scholen. Het betreft hierbij zowel basisonderwijs, als speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

De Coördinator Passend Onderwijs Gemeente X maakt onderdeel uit van de staf van het samenwerkings-verband (SWV). De Coördinator is verantwoordelijk voor het verlenen van extra ondersteuning op maat, op basis van het ondersteuningsplan (OP), aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op de scholen in het samenwerkingsverband in de toegewezen gemeente. De Coördinator Passend Onderwijs Gemeente X is specialist op een toegewezen vakgebied en treedt voor de hele organisatie op als kartrekker bij (verbeter)trajecten op het eigen expertisegebied. Het OP is een kaderstellend plan dat beschrijft hoe de schoolbesturen en de scholen van ZOUT gezamenlijk passend onderwijs vormgeven voor de leerlingen in de regio, met doelgerichte lokale en regionale samenwerking, om een succesvolle schoolloopbaan en inclusie te bevorderen en stagnaties of thuiszitten zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat houdt de functie in?

1 – Bijdrage aan (beleids)ontwikkeling en advisering

 • analyseert in- en externe ontwikkelingen op het terrein van passend onderwijs en signaleert relevante ontwikkelingen en tendensen;
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies en doet voorstellen voor ontwikkeling, innovatie en/of aanpassing van het ondersteuningsplan;
 • evalueert de effectiviteit van vastgestelde plannen en doet voorstellen voor de verbetering en bijstelling van (aanpalend) beleid;
 • verzorgt inhoudelijk, procesmatig en procedureel de voorbereiding van ontwikkeling en besluitvorming op het eigen expertisegebied;
 • adviseert over afstemming/ integratie van het eigen specialisme in aanverwante specialismen;
 • participeert actief in specifieke werk-, overleg-, advies-, beleids- en stuurgroepen enzovoort, in het kader van verdere vormgeving, innovatie en implementatie van passend onderwijs;
 • participeert in overleggen, zoals de klankbordgroepen, zorgzwaarte projecten, broedplaatsoverleg, en thuiszittersoverleg;
 • vertegenwoordigt het SWV naar externe overlegpartners.

 

2 – Specialistische ondersteuning

 • treedt bij beleidswijzigingen, vernieuwingen en verbeteringen op als eerste aanspreekpunt op het eigen expertisegebied en vervult een rol als kartrekker en heeft een actieve rol bij de implementatie;
 • fungeert in de rol van onderwijsondersteuningsspecialist voor de hele regio en is aanspreekpunt op het eigen expertisegebied
 • organiseert discussies rond het eigen specialisme, bereidt het onderwerp voor in de vorm van discussienotities of verbetervoorstellen voor het ondersteuningsplan;
 • monitort en evalueert de uitvoering van arrangementen van de leerlingen binnen de toegewezen gemeente.

 

3 – Coördinatie Passend Onderwijs

 • draagt zorg voor de werkverdeling en inhoudelijke coördinatie van de werkzaamheden in de eigen gemeente;
 • fungeert bij lokale overleggen als contactpersoon bij vraagstukken over passend onderwijs en vervult daarbij waar nodig een verbindende rol;
 • participeert in (gemeentelijke) overlegorganen;
 • organiseert overleggen voor begeleiders passend onderwijs in de toegewezen gemeente en zit deze voor en treedt op als sparringpartner;
 • analyseert de specifieke ondersteuningsvraag van de leerling en/of ouders/verzorgers en/of leerkracht;
 • beoordeelt en analyseert arrangementsaanvragen overeenkomstig het OP;
 • beoordeelt arrangementsaanvragen op ontvankelijkheid, volledigheid en urgentie en doet voorstellen voor de toewijzing op basis van beschikbaarheid en gewenste expertise.

 

4 – Professionalisering

 • neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten, congressen en symposia;
 • heeft zich in de rol van onderwijsondersteuningsspecialist diepgaand gespecialiseerd op een specifiek expertisegebied;
 • houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze waar nodig uit;
 • draagt bij aan de voorbereiding en de nazorg van de netwerk- en professionaliserings-bijeenkomsten van het SWV.

Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Beslist bij / over: het analyseren van in- en externe ontwikkelingen op het terrein van passend onderwijs en signaleert relevante ontwikkelingen en tendensen, de analyse van de specifieke ondersteuningsvraag, het zorgdragen voor de werkverdeling en inhoudelijke coördinatie van de werkzaamheden in de eigen gemeente en deelname aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten, congressen en symposia.
 • Kader: relevante onderwijswet- en regelgeving, het Ondersteuningsplan en de beleidslijnen van het SWV.
 • Verantwoording: Aan de functioneel leidinggevende over de bruikbaarheid van de bijdrage aan (beleids)ontwikkeling en advisering, de specialistische ondersteuning, de coördinatie Passend Onderwijs en de eigen professionalisering.

Contacten

 • met de scholen van het SWV binnen de desbetreffende gemeente, gemeenten, hulpverleningsinstanties en dergelijke over de uitvoering van het beleid van het SWV om tot afstemming te komen;
 • met de vertegenwoordigers van jeugdhulp/jeugdzorg, het netwerk van intern begeleiders en van schooldirecteuren in de eigen gemeente over de uitvoering bij (complexe) casuïstiek om af te stemmen, te overtuigen en afspraken te maken;
 • met medewerkers van het samenwerkingsverband over de ontwikkelingen op het eigen vakgebied om af te stemmen en te adviseren over beleidsinvulling.

Welk profiel zoeken we?

Ben jij een echte verbinder met passie voor passend onderwijs en de ontwikkeling van kinderen? Wil je een cruciale rol spelen voor leerlingen in één van de vijf gemeenten in de Zuidoost Utrecht (ZOUT) regio? Kan jij de lokale samenwerking tussen onderwijs, gemeente en voorschoolse voorzieningen stimuleren? Weet jij als specialist met een eigen expertisegebied een mooie bijdrage te leveren? En heb jij de volgende kennis en vaardigheden:

 • brede theoretische en specialistische kennis van passend onderwijs, algemene onderwijskundige ontwikkelingen en alle wetten en (gemeentelijke) regelingen in dit kader;
 • kennis van de sociale- en de onderwijswetgeving;
 • inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de eigen organisatie en de in de gemeente deelnemende besturen;
 • vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar innovatieve oplossingen;
 • vaardigheid in het ontwikkelen en uitdragen van beleidsadviezen;
 • vaardigheid in het afstemmen van juiste communicatiestijl.

Is jouw interesse gewekt?

Vragen

Heb je vragen van functie inhoudelijke aard, dan kan je contact opnemen met: Chantal Aarden: c.aarden@swvzout.nl

Heb je overige vragen, dan kan je contact opnemen met Susan Hoek en Erika Krone via: info@swvzout.nl

Solliciteren

Graag ontvangen wij jouw motivatie met CV per mail gericht aan Erika Krone, directeur-bestuurder SWV PO ZOUT a.i.: info@swvzout.nl

Wervingsprocedure

Reageren op deze vacature kan t/m 25 februari 2024.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 5, 7 en 13 maart 2024.

Deel dit nieuwsbericht

SWVZOUT beeldmerk

Meer nieuws?

Inschrijven nieuwsbrief

Inloggen