Logo swvzout

TEAM ZOUT – Schoolondersteuningsteam

Swv ZOUT heeft met Team ZOUT een schoolondersteuningsteam (SOT). Scholen kunnen bij Team ZOUT terecht voor advies, begeleiding en hulp bij het realiseren van extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Bij Team ZOUT werken verschillende specialisten, zoals gedragsspecialisten, orthopedagogen, een GZ-psycholoog en een ontwikkelingspsycholoog.

Doel

Team ZOUT biedt ondersteuning op maat, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. De ondersteuning richt zich op de leerkracht, het kind en de ouders/verzorgers. Het swv streeft ernaar dat kinderen zoveel mogelijk thuisnabij, in hun eigen woonomgeving, naar school kunnen gaan. De school kan Team ZOUT vragen haar daarin te ondersteunen, zodat de leerling niet naar een andere school hoeft. In de praktijk lukt dat niet altijd. Soms kan een leerling beter ondersteund worden op een andere basisschool of in het speciaal (basis)onderwijs. Team ZOUT kent de scholen in ons werkgebied en kan in dat geval school en ouders/verzorgers adviseren over geschikte scholen. Een verwijzing naar het sbo of so loopt via het samenwerkingsverband. De schoolondersteuner van Team ZOUT begeleidt de school gedurende het verwijzingstraject.

Diensten van de schoolondersteuners van Team ZOUT

Team ZOUT biedt verschillende soorten ondersteuning:

 • Maatwerktraject voor de school ten behoeve van de ondersteuning van een leerling. Het traject wordt vormgegeven in overleg met ouders/verzorgers en school, waar nodig in samenwerking met de jeugdhulpverlening.
 • Spreekuur, bedoeld voor schoolbrede vragen of vragen over individuele leerlingen.
 • Kijk op School: doorlichten van de doorgaande ondersteuningslijn van de school (sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen).
 • Thuiszittersteam: specialisten die scholen adviseren rondom (dreigende) thuiszitters.

Aanmelden maatwerktraject

Voor het aanvragen van een maatwerktraject vult de school een digitaal groeidocument in. De ib’er levert dit digitaal aan bij het SOT. Op basis van de aanvraag komt er een intake en een observatie. Hierna volgt een gesprek met de school en de ouders/verzorgers. Hierin wordt besproken wat het kind, de ouders/verzorgers en de school nodig hebben.

Gedurende het traject krijgen de school en de ouders/verzorgers toegang tot een beveiligd digitaal dossier. Zo kunnen zij alle vastgelegde afspraken en resultaten volgen. De ondersteuning door het Team ZOUT omvat maximaal 30 uur (gedurende duurt maximaal 2 jaar). Als er daarna nog extra ondersteuning nodig is, is het aan het schoolbestuur om dat mogelijk te maken.

Groeidocument

Het groeidocument bevat informatie over de ontwikkeling van het kind. Ook staat in het groeidocument wat de school en de ouders/verzorgers verwachten van de hulp van het Team ZOUT. Het groeidocument bestaat uit een aantal hoofdstukken, die de ouders/verzorgers en de school invullen.

Het groeidocument brengt verschillende zaken in kaart:

 • belemmerende en bevorderende factoren bij de  leerling, onderwijs en opvoeding
 • doelen
 • behoeften van de leerling, school en ouders/verzorgers
 • de extra ondersteuning
 • de effecten van de extra ondersteuning (monitoren en evalueren).

Het groeidocument wordt afgesloten als alle doelen zijn behaald en de extra ondersteuning niet meer nodig is of als het maximum aantal uren is behaald. Bij doorstroming naar het voortgezet onderwijs dient het groeidocument als laagdrempelige, warme overdracht.

Ontwikkelingsperspectief = groeidocument

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen. Hierin staat in ieder geval de verwachte uitstroombestemming. Deze uitstroombestemming moet onderbouwd zijn, met bijvoorbeeld belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijsproces. Alles wat in het OPP moet staan, is al opgenomen in het groeidocument. De school hoeft dus niet nog een extra document te maken. Wel zo efficiënt dus.

Expertise Team ZOUT

In het Team ZOUT is onder meer expertise aanwezig over:

 • Speciaal basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Cognitieve en executieve functies
 • Coaching
 • Leren en leerproblemen
 • Gedrag
 • Groepsdynamiek
 • (Hoog)begaafdheid
 • Jonge kinderen
 • Langdurig zieke leerlingen
 • Leerlijnen
 • Lichamelijk of meervoudig gehandicapte leerlingen
 • Stoornissen, zoals ADHD en ASS
 • Thuiszitters
 • Trauma
 • Zeer moeilijk lerende leerlingen

Het team

Bekijk het overzicht van schoolondersteuners met ieders specifieke deskundigheid.

Mailadressen van schoolondersteuners