Search
Close this search box.

Vacature: Senior beleidsmedewerker passend onderwijs – Rol teamleider

Vacature: Senior beleidsmedewerker passend onderwijs – Rol teamleider

0,8 FTE

Ben jij een echte verbinder met passie voor passend onderwijs en de ontwikkeling van kinderen?

Wil je sturing geven aan de implementatie van het ondersteuningsplan (vierjarig beleid) van SWV PO ZOUT, dat is afgesproken met de 28 onderwijsbesturen?

Word je blij van leidinggeven aan de coördinatoren passend onderwijs (gekoppeld aan de vijf ZOUT-gemeenten) en de begeleiders passend onderwijs?

Wil je bijdragen aan continue verbetering, middels het doorlopen van de kwaliteitszorgcyclus?

En heb jij in huis wat hiervoor nodig is?

Dan is de rol van senior beleidsmedewerker in de rol van teamleider passend onderwijs bij SWV PO ZOUT iets voor jou!

Wat houdt de functie in?

Context

Het samenwerkingsverband PO Zuidoost-Utrecht (SWV PO ZOUT) is een vereniging. De vereniging heeft een Algemene Ledenvergadering (ALV) met 28 aangesloten besturen, het toezicht wordt uitgeoefend door een onafhankelijke raad van toezicht en de vereniging wordt bestuurd door een directeur-bestuurder.

SWV PO ZOUT kent als regio de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. De samenwerkende schoolbesturen bieden onderwijs aan ruim 18.000 leerlingen in 79 scholen. Het betreft hierbij zowel basisonderwijs, als speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

De senior beleidsmedewerker maakt onderdeel uit van de staf van het samenwerkingsverband en geeft leiding aan het Team ZOUT dat verantwoordelijk is voor het verlenen van extra ondersteuning op maat, op basis van het ondersteuningsplan (OP), aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op de scholen in het samenwerkingsverband. Het OP is een kader stellend plan dat beschrijft hoe de schoolbesturen en de scholen van ZOUT gezamenlijk passend onderwijs vormgeven voor de leerlingen in de regio, met doelgerichte lokale en regionale samenwerking, om een succesvolle schoolloopbaan en inclusie te bevorderen en stagnaties of thuiszitten zoveel mogelijk te voorkomen.

Werkzaamheden

Beleidsontwikkeling

 • draagt zorg voor (meerjaren) beleidsontwikkeling op diverse thema’s en bewaakt de implementatie, borging en evaluatie op speerpunten en ambities van het ondersteuningsplan;
 • analyseert onderzoek naar onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen, signaleert relevante ontwikkelingen en tendensen voor het samenwerkingsverband en plaatst deze binnen de juiste thema’s, waarbij verbanden worden gelegd tussen de thema’s;
 • werkt de ambities van de thema’s uit in het ondersteuningsplan en levert een bijdrage aan beleidsvoornemens;
 • doet voorstellen voor het (jaar)ontwikkelplan en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en vertaalt deze naar concrete acties;
 • stelt adviezen op voor overlegsituaties met de directeur-bestuurder;
 • formuleert alternatieven voor noodzakelijke maatregelen ter bijstelling van het beleid en adviseert de directeur-bestuurder bij overleg met externe instanties of voert deze gesprekken zelfstandig;
 • rapporteert periodiek mondeling en schriftelijk, en draagt bij aan de managementrapportages en levert inhoudelijk een bijdrage aan het jaarverslag en jaarplannen;
 • ondersteunt de directeur-bestuurder bij overleg met de ALV, RvT, OPR en andere (ter zake doende) overleggen.


Vertegenwoordiging

 • participeert namens het SWV in het (bestuurlijk) overleg met gemeenten, jeugdzorg en andere betrokken partijen over de ontwikkelingen met betrekking tot jeugdzorg, leerplicht en inclusief onderwijs;
 • organiseert overleg met werk- en projectgroepen intern en extern over beleidsvraagstukken;
 • coördineert en stemt zelfstandig werkzaamheden af met de directe collega;
 • bewaakt de workload, prioriteiten en bewaakt onderlinge afstemming en samenhang van werkzaamheden;
 • onderzoekt en beoordeelt complexe casuïstiek rond zorgleerlingen en thuiszitters en stemt af met de collega senior beleidsmedewerker en de directeur-bestuurder over de te volgen handelwijze;
 • neemt waar voor de directeur-bestuurder bij kortdurende afwezigheid en/of in overleggen.


Leidinggeven

 • geeft leiding aan de Coördinatoren passend onderwijs en de Begeleiders passend onderwijs (Team ZOUT);
 • geeft richting, coacht, en ondersteunt medewerkers bij hun professionele ontwikkeling en dagelijkse werkzaamheden;
 • coördineert en leidt project- en werkgroepen, en draagt zorg voor duidelijke doelstellingen, effectieve samenwerking, en het behalen van de projectresultaten binnen de gestelde termijnen;
 • doorloopt de kwaliteitscyclus met de voorzieningen van het Samenwerkingsverband (SWV), waarbij doelen worden contracteert, de voortgang monitort, zorgt voor periodieke evaluatie en verantwoording aflegt over de resultaten;
 • faciliteert het team in het behalen van hoge kwaliteitsstandaarden en stimuleert continue verbetering door middel van regelmatige feedback, evaluaties en professionele ontwikkelingsmogelijkheden.


Professionalisering

 • organiseert en neemt deel aan scholingsactiviteiten;
 • initieert en realiseert netwerk- en professionaliserings-bijeenkomsten van het SWV;
 • houdt de bekwaamheden voor de functie up-to-date en breidt deze waar nodig uit.

Wat bieden we jou?

Een uitdagende en dynamische werkomgeving waarin je een belangrijke rol speelt bij het vormgeven van passend en inclusiever onderwijs binnen een enthousiast team. Je krijgt de kans om een stevig netwerk op te bouwen en je te blijven ontwikkelen binnen een professionele organisatie.

Het betreft een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Inschaling conform CAO- PO schaal 12. Het SWV kent goede secundaire voorwaarden.

Is jouw interesse gewekt?

Vragen

Voor vragen kan je per mail contact opnemen met Maaike Klinkenberg: m.klinkenberg@swvzout.nl 

Solliciteren

Graag ontvangen wij jouw motivatie met CV per mail gericht aan Erika Krone, directeur-bestuurder SWV PO ZOUT a.i.: info@swvzout.nl

Wervingsprocedure

Reageren op deze vacature kan t/m 5 april 2024.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op woensdagmiddag 10 april 2024.

Deel dit nieuwsbericht

SWVZOUT beeldmerk

Meer nieuws?

Inschrijven nieuwsbrief

Inloggen