Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Passend onderwijs

Bij ons samenwerkingsverband zijn 79 scholen aangesloten. Samen zorgen zij dat er voor elk kind een passende plek is op een school. Daarmee bedoelen we: een plek die past bij de behoeften, kwaliteiten en de mogelijkheden van het kind. Voor de meeste kinderen is de reguliere basisschool de beste plek. Sommige kinderen kunnen zich beter ontwikkelen in het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so). Het samenwerkingsverband bepaalt of een kind in aanmerking komt voor het sbo of so.

Snel zien wat passend onderwijs is? Bekijk het filmpje.

Leerling in de klas
Video afspelen over Leerling in de klas
SWVZOUT beeldmerk

Ondersteuning op basisschool

Wat mag u van de basisschool verwachten als uw kind problemen heeft of niet goed mee kan komen? In ieder geval krijgt uw kind ondersteuning van de leerkracht, gewoon in de klas. Soms is er meer nodig. Dan kan bijvoorbeeld de remedial teacher van de school uw kind helpen of de school schakelt externe hulp in, bijvoorbeeld een expert van ons schoolondersteuningsteam. Dat gebeurt altijd in overleg met u.

De meeste basisscholen hebben de mogelijkheid om nog extra ondersteuning en begeleiding bieden.

Schoolondersteuningsprofiel

Scholen zijn wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) te hebben. Hierin staat welke basisondersteuning en extra ondersteuning de school kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel staat in de schoolgids van de school of op de website.

Bij Onze Scholen vindt u informatie van de scholen in de regio.

Verwijzing naar sbo of so

Kan de school niet (meer) de extra ondersteuning bieden die uw kind nodig? Dan is het vaak beter dat uw kind naar een andere school gaat. Bijvoorbeeld naar het speciaal basisonderwijs (sbo) of het speciaal onderwijs (so). 

Zorgplicht

Als u uw kind aanmeldt bij een school, beslist de school binnen 6 weken over de toelating. Lukt dat niet binnen 6 weken, dan kan de school de termijn verlengen tot maximaal 10 weken. Is er langer nodig dan 10 weken, dan wordt uw kind voorlopig toegelaten tot een besluit is genomen.

Bij het beoordelen of uw kind kan worden toegelaten, kijkt de school of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als er extra ondersteuning nodig is, onderzoekt de school of zij die kan bieden. Als de school dat niet kan, is ze verplicht om een school te vinden die de ondersteuning wél kan bieden en uw kind kan toelaten. Dat kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Inloggen