Logo swvzout

Veelgestelde vragen

School zoeken

Ja, u kunt uw kind altijd aanmelden bij de school van uw voorkeur, maar u heeft niet de garantie dat deze school uw kind ook daadwerkelijk kan plaatsen. Indien mogelijk meldt u uw kind minimaal 10 weken van tevoren aan. De school beslist binnen 6 weken of zij uw kind kan toelaten. Lukt het niet om binnen 6 weken een besluit te nemen, dan kan de school de termijn verlengen tot maximaal 10 weken. Is er langer nodig dan 10 weken om tot een besluit te komen, dan wordt uw kind voorlopig toegelaten tot een besluit is genomen.

Ja, u kunt uw kind altijd aanmelden bij de school van uw voorkeur, maar u heeft niet de garantie dat deze school uw kind ook daadwerkelijk kan plaatsen. Indien mogelijk meldt u uw kind minimaal 10 weken van tevoren aan. De school beslist binnen 6 weken of zij uw kind kan toelaten. Lukt het niet om binnen 6 weken een besluit te nemen, dan kan de school de termijn verlengen tot maximaal 10 weken. Is er langer nodig dan 10 weken om tot een besluit te komen, dan wordt uw kind voorlopig toegelaten tot een besluit is genomen.

Nee. Als een kind wordt aangemeld bij een school, is deze school niet verplicht om het kind te plaatsen.

Hierop let de school

De school kijkt naar drie dingen:

 • de ondersteuningsbehoefte van het kind
 • de mogelijkheden van de school om het kind te ondersteunen
 • de wensen van de ouders.

Zorgplicht

De school kijkt of zij het kind de ondersteuning kan bieden die nodig is. Als dat niet het geval is, gaat de school op zoek naar een andere school, die het kind wél de noodzakelijke ondersteuning kan bieden en bereid is het kind toe te laten. Dat is wettelijk geregeld. We noemen dat zorgplicht. Het zoeken van een andere school gebeurt altijd in goed overleg met de ouders.

Weigeren van een leerling

Als de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoeften van het kind, hoeft de school het kind dus niet toe te laten. Er kunnen ook andere redenen waarom een school een kind mag weigeren. Bijvoorbeeld als de school vol is, als er een toelatingsbeleid is op basis van postcode of als de ouders/verzorgers de levensbeschouwelijke richting van de school niet accepteren. De school heeft dan geen zorgplicht. Lees meer.

Als we het over passend onderwijs hebben, zijn er behoorlijke verschillen tussen scholen. Niet elke school kan de ondersteuning en begeleiding geven die uw kind nodig heeft. De ene school is bijvoorbeeld gespecialiseerd in hoogbegaafde kinderen, en een andere school kan goed omgaan met dyslectische kinderen of met autistische kinderen. Al dit soort informatie staat in het schoolondersteuningsprofiel van de school. De scholen zetten het schoolondersteuningsprofiel op hun website of in de schoolgids. Onze tip: vergelijk de profielen van verschillende scholen. Bekijk het kaartje met alle scholen in de regio.

Zo krijgt u een goed beeld

Als u denkt dat een school geschikt is, raden wij aan om met deze school te gaan praten. De school kan dan meer vertellen over de ondersteuning en begeleiding die zij kan geven. U kunt meer vertellen over uw kind. Na dat gesprek kunt u beter bepalen of u uw kind echt wilt aanmelden.

Het is ook raadzaam naar de ervaringen van andere ouders te informeren. Zij kunnen u vaak extra en andere informatie geven. Kent u ouders van de school? Ga met ze praten, dat helpt om een goede keus te maken.

Landelijke website: Scholen op de kaart

Op de landelijke website Scholen op de kaart vindt u informatie over alle scholen in de Nederland. Bijvoorbeeld informatie van de Onderwijsinspectie en reviews van ouders en leerlingen. De meeste scholen plaatsen ook hun schoolondersteuningsprofiel op deze website.

Inspectie van het Onderwijs

Ook kunt u kijken op de website van de Onderwijsinspectie. Daar staat informatie over de kwaliteit van de school.

https://www.onderwijsinspectie.nl/

Als een school niet de extra ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft, is de school niet verplicht om uw kind te plaatsen. Wel moet de school op zoek gaan naar een andere school, die uw kind wél de juiste ondersteuning kan bieden. Dat gebeurt altijd in goed overleg met u.

Als u het niet eens bent….

Vindt u dat de school uw kind wel moet plaatsen? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen:

 • Zoek contact met het bestuur van de school. Op de website van de school staan de gegevens van het bestuur.
 • Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met ons samenwerkingsverband.
 • Als dat ook niet tot een goede oplossing leidt, kunt u contact zoeken met de landelijke onderwijsconsulenten passend onderwijs.

U kunt het geschil ook voorleggen aan de landelijke Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). Deze commissie brengt binnen 10 weken een oordeel uit aan het schoolbestuur.

Ondersteuning op school

Dat is de ondersteuning die alle scholen in onze regio moeten kunnen geven aan leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan extra ondersteuning bij leesproblemen of rekenproblemen. Vaak geeft de leerkracht deze ondersteuning in de klas. Soms wordt de ondersteuning buiten de klas gegeven, bijvoorbeeld door een remedial teacher.

Heeft uw kind niet genoeg aan de basisondersteuning van de school? Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld op het gebied van leren of gedrag? Dan gaat de school met u daarover in gesprek. Dat is altijd maatwerk en gebeurt in overleg met u.

Vaak kan de school de extra ondersteuning zelf geven. Soms schakelt de school iemand van buiten in. Bijvoorbeeld een expert van het schoolondersteuningsteam van ons samenwerkingsverband. Het inschakelen van een extern expert verloopt altijd via de ib’er (de intern begeleider van de school).

Verwijzing naar sbo of so

Misschien is de extra ondersteuning niet genoeg voor uw kind. Dan is het soms beter dat uw kind naar een andere school gaat. Bijvoorbeeld naar het speciaal basisonderwijs (sbo) of het speciaal onderwijs (so). Lees meer over de verwijzing naar sbo of so.

Ondersteuning thuis

Soms is er behoefte aan hulp en ondersteuning in de thuissituatie. Dan kan in overleg met u jeugdhulp worden ingeschakeld.

Als uw kind extra ondersteuning heeft, kan de school daar vaak zelf voor zorgen. Er is veel deskundigheid in de school aanwezig. Soms heeft de school hulp nodig van het schoolondersteuningsteam van ons samenwerkingsverband. Daarvoor moet de school dan eerst een groeidocument invullen. Hierin staat informatie over de ontwikkeling van uw kind. In het groeidocument staat ook wat u en de school verwachten van de hulp van het schoolondersteuningsteam.

Als uw kind extra begeleiding krijgt, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staan de onderwijsdoelen die uw kind waarschijnlijk kan behalen. Ook staat in het ontwikkelingsperspectief welke extra ondersteuning uw kind op school krijgt.

De school bespreekt met u wat er in het ontwikkelingsperspectief komt te staan. U kunt dus actief meedenken en een eigen inbreng hebben. De school evalueert het ontwikkelingsperspectief elk jaar met u. In dat evaluatiegesprek wordt gekeken hoe het gaat met uw kind en of er iets moet veranderen in het ontwikkelingsperspectief. De school is wettelijk verplicht om het ‘handelingsdeel’ van het OPP door u te laten ondertekenen.

Nee, dat mag de school niet zomaar doen. Als de school die ondersteuning niet kan bieden, schakelt ze het schoolondersteuningsteam van ons samenwerkingsverband in. Dat team gaat de school helpen.

Het kan dat de school, ondanks de hulp van het schoolondersteuningsteam, aan uw kind niet de ondersteuning kan bieden die nodig is. In overleg met u wordt er dan gezocht naar een andere school die de ondersteuning wél kan bieden en die bereid is uw kind te plaatsen. Dat kan een andere basisschool zijn, een sbo-school of een so-school.

Als er een school is gevonden die uw kind kan plaatsen, mag de huidige basisschool uw kind uitschrijven.

Verwijzing naar het sbo of so

Nee. Als uw kind in uw oude woonplaats al een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft gekregen, dan neemt samenwerkingsverband ZOUT die in principe over. Er wordt dus niet opnieuw gekeken of uw kind in aanmerking komt voor een plekje in het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs (sbo).

Klachten

U kunt de volgende stappen ondernemen:

 • U bespreekt het eerst met de leerkracht van uw kind.
 • Als dat gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u het bespreken met de directeur van de school.
 • Als dat ook niet het gewenste resultaat heeft, kunt u kijken wat in deze gevallen de school voor mogelijkheden heeft (gesprek bestuur, klachtenprocedure).

U mag van de school verwachten dat zij zich inspant om de begeleiding en extra ondersteuning te bieden die uw kind nodig heeft. Als de school de extra ondersteuning niet kan bieden, kan de hulp worden ingeschakeld van ons schoolondersteuningsteam (SOT) of van een andere externe expert.

Als u het niet eens bent…

Toch kan er een moment komen, dat de school aangeeft dat ze niet langer aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voldoen. Uw kind komt dan beter tot zijn recht op een andere school.

Als u het met het besluit van de school niet mee eens bent, kunt u de volgende stappen ondernemen:

 • Zoek contact met het bestuur van de school. Op de website van de school staan de gegevens van het bestuur.
 • Als dat ook niet tot een goede oplossing leidt, kunt u contact zoeken met de landelijke onderwijsconsulenten passend onderwijs.
 • U kunt het geschil ook voorleggen aan de landelijke Geschillencommissie passend onderwijs. Deze commissie brengt binnen 10 weken een oordeel uit aan het schoolbestuur.

Wil de school een TLV voor het sbo of een TLV voor het so aanvragen bent u het daarmee niet eens? Plaats dan niet uw handtekening op de TLV-aanvraag. De aanvraag gaat dan wel door. Voordat het samenwerkingsverband een besluit neemt, wordt u in de gelegenheid gesteld te vertellen waarom u het niet eens bent met de aanvraag. Uw zienswijze wordt in het besluit betrokken.

Om uw klacht kenbaar te maken, kunt u gebruikmaken van onze interne klachtenprocedure. Als dat niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie. Bekijk de mogelijkheden in ons klachtenreglement.