Logo swvzout

Ouders als partners

Op schoolniveau

Op schoolniveau kunnen ouders/verzorgers op verschillende manier betrokken zijn bij passend onderwijs:

  • Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, worden ouders/verzorgers daar altijd bij betrokken. Zij kennen hun kind natuurlijk het best en zijn daardoor een natuurlijke partner van de school. Zij denken dus bijvoorbeeld actief mee over de inhoud van het Ontwikkelingsperspectief (OPP). Dat OPP wordt jaarlijks samen met de ouders/verzorgers geëvalueerd. De school is wettelijk verplicht om het ‘handelingsdeel’ van het OPP door hen te laten ondertekenen.
  • Als de school een TLV wil aanvragen, heeft het uiteraard de voorkeur van het samenwerkingsverband dat de ouders/verzorgers daarmee instemmen. Het is echter niet verplicht dat zij hun instemming verlenen en de aanvraag medeondertekenen.
    Als de ouders/verzorgers het niet eens zijn met het indienen van een TLV-aanvraag (en dus hun handtekening niet plaatsen), biedt het samenwerkingsverband hun de gelegenheid hun zienswijze op de aanvraag te verlenen. De zienswijze wordt betrokken in het besluit.
  • Als er sprake is van (dreigend) thuiszitten worden ouders/verzorgers daar vanzelfsprekend ook altijd nauw bij betrokken.
  • Ouders/verzorgers kunnen via de medezeggenschapsraad meepraten over het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school.

Op niveau swv ZOUT

Ouders/verzorgers hebben binnen het samenwerkingsverband een formele rol. De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van swv ZOUT. Hierin zitten zowel ouders als personeelsleden van de scholen in de regio.