Logo swvzout

Verwijzing sbo/so (aanvraag TLV)

Er kan een moment komen waarop duidelijk wordt dat een leerling zich beter kan ontwikkelen in het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so). Met hulp van het schoolondersteuningsteam (SOT) en in goed overleg met de ouders/verzorgers kan dan een toelaatbaarheidsprocedure worden opgestart.

Een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) moet worden ingediend bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is wettelijk bevoegd over de aanvraag te beslissen. Het samenwerkingsverband laat zich hierin adviseren door twee onafhankelijke deskundigen. Dat is wettelijk geregeld.

TLV Aanvraagformulier

Voorwaarden aanvraag

De aanvraag moet aan twee voorwaarden voldoen:

  1. Er is een groeidocument, waarin het proces en de overwegingen voor de aanvraag worden uiteengezet; het bevat de motivatie voor de aanvraag. In het groeidocument staan ook de opvatting van de school, de ouders/verzorgers, het kind en deskundigen.
  2. Het SOT is betrokken.

TLV-procedure – wijzigingen per 1 oktober 2022

Sinds 1 oktober gelden de volgende wijzigingen in de TLV-procedure:

  1. Het advies van ieder van de twee onafhankelijk deskundigen is voortaan apart herkenbaar. De wet schrijft dit voor.
  2. De besluitvorming op de TLV-aanvraag is voortaan geëxpliciteerd in een formeel besluit.
  3. De aanvragende school ontvangt het besluit in de vorm van een brief, de TLV en de beide adviezen van de deskundigen.
  4. De school informeert de ouders/verzorgers als belanghebbende bij de TLV. Dit is in overeenstemming met de formele positie van de school als aanvrager van de TLV.

*De TLV-procedure wordt in haar geheel op dit moment onderzocht op verbetering.

Handtekening van ouders

Het is wenselijk dat de TLV-aanvraag wordt ondertekend door de ouders/verzorgers, de directeur van de school en het SOT. Ouders/verzorgers zijn echter niet verplicht om in te stemmen met de TLV-aanvraag. In dat geval ondertekenen zij de aanvraag niet, maar gaat de aanvraag wel naar het samenwerkingsverband. Voordat het samenwerkingsverband een besluit neemt over de aanvraag, worden de ouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld om te vertellen waarom zij het niet eens zijn met de aanvraag. Hun zienswijze wordt in het besluit betrokken.

Bezwaar

Als de school en/of de ouders het oneens zijn met het besluit van het samenwerkingsverband op de aanvraag (de TLV wordt bijvoorbeeld niet toegekend) kan ieder van hen binnen zes weken na het besluit bezwaar maken bij het samenwerkingsverband.