Logo swvzout

Zorgplicht

Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft altijd een passend plek krijgt. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. De zorgplicht geldt voor kinderen die op school zitten en voor kinderen die worden aangemeld.

Nieuwe aanmeldingen

Als een kind wordt aangemeld en het lijkt dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de school welke ondersteuning nodig is en of ze die kan bieden. De school kan hierin het schoolondersteuningsprofiel betrekken. De school beslist binnen 6 weken over de toelating. Lukt dat niet binnen 6 weken, dan kan de school de termijn verlengen tot maximaal 10 weken. Is er meer tijd nodig, dan wordt de leerling voorlopig toegelaten tot het besluit over toelating is genomen. Als een kind op dit moment op een andere school zit, is er geen sprake van een voorlopige toelating.

Als de school de extra ondersteuning niet kan bieden, moet de school op zoek naar een andere school die het kind wél de noodzakelijke ondersteuning kan bieden en bereid is het kind toe te laten. Dat gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers. Het schoolondersteuningsteam (SOT) kan hier helpen.

In sommige gevallen heeft de school geen zorgplicht:

  • als de groep waarvoor het kind wordt aangemeld vol is
  • als de school een toelatingsbeleid hanteert op basis van postcode
  • als de ouders/verzorgers de levensbeschouwelijke richting van de school niet accepteren.

Ook zorgplicht voor leerlingen die al op school zitten

De zorgplicht geldt óók voor leerlingen die al op school zitten. Als de school een leerling niet meer de ondersteuning kan bieden die nodig is, kan de school de leerling pas uitschrijven als er een andere school zich bereid verklaard heeft om de leerling toe te laten. Zo wordt voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen en bijvoorbeeld thuis komen te zitten. Het voorkomen van thuiszitten is een belangrijke doelstelling van passend onderwijs.

Klik hier voor meer informatie over zorgplicht