Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Update Perspectief op School

Update Perspectief op School

Het kwaliteitssysteem Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die reguliere basisscholen in onze regio kunnen bieden en in het dekkend netwerk waarvoor we met elkaar verantwoordelijk zijn. Met POS kan het samenwerkingsverband beter sturen op de ambities die de gezamenlijke schoolbesturen vastlegden in het Ondersteuningsplan 2022-2026. In vogelvlucht nemen we u mee in de ins en outs van POS en in de implementatie ervan in onze regio.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen thuisnabij passend onderwijs krijgen, moet de basisondersteuning van scholen goed op orde zijn. Daarbij hebben we het bijvoorbeeld over handelingsgericht denken en handelen, differentiëren en (preventieve) interventies. Hier bovenop hebben veel scholen nog aanvullende ondersteuningsmogelijkheden. Denk aan experts, een specifiek onderwijsaanbod of methodes. Alle ondersteuning die een school kan bieden, is beschreven in haar schoolondersteuningsprofiel.

Eenduidig inzicht in ondersteuningsmogelijkheden

Begin 2024 heeft ZOUT het kwaliteitssysteem Perspectief op School (POS) in gebruik genomen. POS gaat helpen om goed zicht te krijgen op de ondersteuningsmogelijkheden van de basisscholen in onze regio. Voorheen ontbrak dat inzicht, het was onvoldoende helder welke school welke ondersteuning kan bieden. Scholen wisten dat natuurlijk wel van zichzelf, maar een totaaloverzicht ontbrak. En juist dat totaaloverzicht is onmisbaar, want op basis daarvan kunnen we bepalen of er in onze regio sprake is van een dekkend netwerk. Het realiseren van een dekkend netwerk is een van de wettelijke taken van het samenwerkingsverband. Daar waar het netwerk niet dekkend is, kunnen we nieuw beleid ontwikkelen of het huidige beleid aanpassen. POS gaat ook inzicht geven in allerlei kengetallen rondom passend onderwijs. Denk aan de deelname aan het gespecialiseerde onderwijs, het aantal verwijzingen en het aantal thuiszitters.

Input voor het goede gesprek

POS gaat ook een belangrijke bijdrage leveren aan ons kwaliteitsbeleid. Mireille Wolf, adviseur van ZOUT, legt uit: ‘In het Ondersteuningsplan 2022-2026 en het jaarplan van ZOUT staan mooie ambities en doelen. Deze ambities en doelen zijn vastgesteld door de gezamenlijke schoolbesturen. Vorig jaar heeft de inspectie aangegeven dat ZOUT meer moet sturen en meer regie moet nemen op het realiseren van die ambities en doelen. Dat deden we onvoldoende en daarom hebben we een herstelopdracht gekregen. POS stelt ons in staat om wél regie te voeren en te sturen. In dit systeem staan straks alle relevante data overzichtelijk bij elkaar, waarmee we op alle niveaus het goede gesprek kunnen voeren. Met schoolbesturen bespreken we bijvoorbeeld de ondersteuning die geboden wordt op hun scholen en de doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Die gesprekken gaan duidelijk maken waar het goed gaat en waar ontwikkelmogelijkheden liggen.’

Opbrengst voor de school

Tijdens twee informatiebijeenkomsten in januari zijn scholen bijgepraat over POS. We hebben laten zien wat ze zelf aan dit kwaliteitssysteem hebben. Samengevat: heel veel. Na het invullen van de vragenlijst over alle ondersteuningsmogelijkheden van de school genereert POS een schoolondersteuningsprofiel en een schoolsamenvatting. Die samenvatting is bedoeld voor ouders en bevat een beknopt overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden. Uit POS rolt ook automatisch een schoolposter met een overzicht voor professionals van de ondersteuning die de school biedt. Voorheen moesten scholen elke vier jaar een schoolondersteuningsprofiel maken. Dankzij POS hoeft dat niet meer. Scholen vullen de POS-vragenlijst eenmalig in. Alle data blijven in POS staan, scholen zijn eigenaar van de data. Zij hoeven komende jaren alleen actie te ondernemen als er iets verandert in de ondersteuningsmogelijkheden; dan passen zij de data op dat punt aan.

Op 6 en 7 maart organiseerden we twee online sessies voor directeuren en ib’ers. In deze sessies werden zij door experts van POS door de vragenlijst heen geleid en konden zij al hun vragen stellen. Veel scholen maakten tijdens deze sessies al een begin met het invullen van de vragenlijst. Zij krijgen daarvoor tot 4 april de tijd.

Opnieuw

Zoals u zich wellicht herinnert, heeft ZOUT vorig jaar ook geprobeerd om de ondersteuningsmogelijkheden van alle scholen in kaart te brengen. Scholen hebben daar veel werk voor verzet. De manier waarop de informatie verzameld werd, heeft helaas niet geresulteerd in een bruikbaar totaalplaatje. Erika Krone, directeur-bestuurder van ZOUT zegt daarover: ‘De informatie van de verschillende scholen was onvoldoende hanteerbaar, ook door de omvang en de verscheidenheid van de teksten in tientallen losse documenten. Vergelijking met andere scholen was ook niet mogelijk door het gebruik van verschillende begrippen en duidingen. POS gaat wél de informatie opleveren die we nodig hebben. Dit systeem stáát en heeft inmiddels al bij zo’n zestig procent van de samenwerkingsverbanden in Nederland zijn waarde bewezen.’

 

Deel dit nieuwsbericht

SWVZOUT beeldmerk

Meer nieuws?

Inschrijven nieuwsbrief

Inloggen