Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Begaafdheidsonderwijs op álle scholen

header-beeld-9-2

Begaafdheidsonderwijs op álle scholen

Dominique van Vonderen (voorzitter leerteam begaafdheid) en Maaike Klinkenberg (senior beleidsadviseur ZOUT) schreven afgelopen nazomer een subsidievoorstel voor het begaafdheidsonderwijs in onze regio. Met succes, want de subsidie werd toegekend. ‘Mede dankzij deze subsidie kunnen we investeren in duurzame schoolversterking. Daar ben ik ongelofelijk blij mee’, zegt Maaike.

Toen het ministerie van OCW afgelopen jaar met een nieuwe subsidie voor begaafdheidsonderwijs kwam, zocht Dominique van Vonderen (ib’er bij Werkplaats Kindergemeenschap) direct contact met ZOUT. Samen met Maaike Klinkenberg en procesbegeleider Marlies van Beem schreef ze een subsidievoorstel. Maaike Klinkenberg: ‘Ik vind het heel mooi dat er vanuit de regio direct aandacht was voor deze subsidie, ook van de kant van de voorzitter van de Ondersteuningsplanraad. Zij is een groot voorvechter van het goed bedienen van hoogbegaafde kinderen.’

Enthousiaste reacties uit regio

Met de tweejarige OCW-subsidie en medefinanciering van ZOUT kon het leerteam begaafdheid geformeerd worden. Dominique van Vonderen legt uit: ‘We hebben aan alle scholen in de regio gevraagd: wie wil er meedenken over begaafdheidsonderwijs en lid worden van het leerteam? Die uitnodiging vonden we heel wezenlijk, want het samenwerkingsverband zijn we met elkaar. Ik was echt positief verrast door de vele reacties, want deelname aan het leerteam vraagt best veel van mensen. Zij moeten bereid zijn om er een dag per week voor vrij te maken en hun werk moet dat ook toelaten.’

Professionele standaard

In het werk van het leerteam onderscheiden we twee fasen. In fase 1 ontwikkelt het leerteam een professionele standaard voor het onderwijs aan/de begeleiding van begaafde leerlingen. Dominique: ‘We merken dat scholen in de regio heel verschillend werken en uiteenlopende mogelijkheden hebben om in te spelen op de behoeften van begaafde kinderen. Die vrijheid moet er ook zijn, maar het is wel belangrijk dat alle scholen aan een bepaalde standaard voldoen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het vroegtijdig signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong, bieden van cognitieve uitdaging, aandacht voor persoonsvorming en leervaardigheden, differentiëren in het pedagogisch-didactisch handelen, en contact met ontwikkelingsgelijken binnen de eigen school of de regio.’

Maaike vult aan: ‘De autonomie van scholen moet uiteraard gewaarborgd zijn, maar het is wel goed om te benadrukken dat het voorzien in de ondersteuningsbehoefte van begaafde kinderen in de basisondersteuning van scholen valt. Van scholen wordt verwacht dat ze deze groep kinderen goed kunnen bedienen. In de extra ondersteuning die scholen bieden, is er vanzelfsprekend meer ruimte om eigen keuzes te maken.’

Implementatie

De professionele standaard moet voor de zomer klaar zijn. Na de zomer gaat het leerteam fase 2 in. Maaike zegt hierover: ‘Dan gaan we de professionele standaard naar de scholen brengen. We zorgen dat scholen bij de implementatie ondersteuning kunnen krijgen vanuit het leerteam. Op die manier dragen we bij aan duurzame schoolversterking.’  Dominique legt uit dat het leerteam wil bijdragen aan de professionalisering van scholen: ‘Dat doen we op een vraaggestuurde manier, we sluiten aan bij wat de school nodig heeft. Alle leden van het leerteam zijn bereid om hun kennis en ervaring over te dragen. Maar ik kan me ook voorstellen dat scholen bijvoorbeeld behoefte hebben aan scholing of aan uitwisseling, waarbij ze bij een andere school een kijkje in de keuken kunnen nemen. De professionalisering kan dus heel divers zijn.’

Kennisdeling

Maaike vindt het belangrijk dat ZOUT de kennisuitwisseling en professionalisering gaat faciliteren. ‘Ik zou graag op de website een kennisbank inrichten, waar mensen bijvoorbeeld naartoe kunnen voor good practices en evidence based kennis en inzichten. Zo kunnen we zorgen dat scholen van elkaar leren, elkaar consulteren en elkaar versterken. Dat draagt bij aan kwaliteit en passender onderwijs voor begaafde kinderen’, aldus Maaike. Zij zou daarbij ook graag een brug slaan naar de voorschoolse context en het voortgezet onderwijs. ‘Ik verwacht dat we in die overstappen en in de samenwerking nog veel winst kunnen behalen. Het is heel interessant als we met dit leerteam ook op dat vlak bruggen kunnen slaan.’

Volare blijft

De subsidie die het ministerie vorig jaar toekende, is een waardevolle aanvulling op een eerdere subsidie die ZOUT van het ministerie ontving. Maaike legt uit: ‘De vorige subsidie is gebruikt voor de tussenvoorziening Volare. Volare is een regionale, curatieve voorziening voor hoogbegaafde kinderen die tussen wal en schip vallen. Het gaat om kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte, die (nog) niet kunnen worden opgenomen in het gespecialiseerde onderwijs. Op Volare krijgen deze kinderen onderwijs en wordt er gewerkt aan de terugkeer naar school. Het ministerie heeft dit jaar opnieuw een subsidie verstrekt, zodat we Volare langer in stand kunnen houden. Voor de duidelijkheid: dit is dus een andere subsidie dan de subsidie voor het leerteam begaafdheid.’

Op dit moment doet Hestia Karman, leerkracht bij Volare, onderzoek naar de plaatsingen bij Volare. Maaike: ‘In haar onderzoek maakt ze bijvoorbeeld inzichtelijk waarom een kind bij Volare terecht is gekomen. Wat is er in het voortraject gebeurd, wat had daarin anders gekund en beter gemoeten? Hestia gaat ook procesaanbevelingen doen, waarmee we qua preventie ons voordeel kunnen doen. Want het is goed dat Volare er is, maar uiteindelijk moeten we met elkaar zorgen dat deze kinderen niet meer uitvallen.’

Deel dit nieuwsbericht

SWVZOUT beeldmerk

Meer nieuws?

Inschrijven nieuwsbrief

Inloggen